Økonomisk støtte fra Drangedal E-verk

I forbindelse med revisjonen av konsesjonsvilkårene for Suvdølavassdraget, som blant annet omfatter Breilivatn og Holmevatn har Drangedal E-verk besluttet følgende:

«Drangedal E-verk yter eit årleg beløp på kr 25 000 som tilskot til løypelaget på Kyrkjebygdheia. Det er eit friviljug tilskot som blir gitt som kompensasjon for vanskar med å passere dei regulerte vatna om vinteren på grunn av usikker is. Tilskotet skal regulerast etter konsumprisindeksen.»

Kyrkjebygdheia Løypelag vil benytte anledningen å rette en stor takk til Drangedal E-verk for denne gaven, og for den forståelsen de viser for å legge forholdene til rette for å videreutvikle tilbudet både sommer og vinter til alle brukere av Kyrkjebygdheia.