Vedtekter

Kyrkjebygdheia Løypelag (KL)

§ 1 Foreningens navn
Foreningens navn er Kyrkjebygdheia Løypelag (KL)

§ 2 Foreningsadresse
Foreningen drives i Nissedal kommune, med adresse 3854 Nissedal

§ 3 Formål
Foreningens primære formål er opparbeidelse og drift av langrennsløyper og turstier i området Kyrkjebygdheia i Nissedal. Dette skal sikre at hyttebefolkning, lokalbefolkning og turister får et best mulig ski- og turløype tilbud i området.
Virksomheten baserer seg på frivillige bidrag fra hytteeiere, lokalbefolkning, grunneiere, næringsliv og andre. Laget har et ikke-økonomisk formål.
Laget skal ikke drive næringsvirksomhet, og heller ikke utbetale utbytte til medlemmene.

§ 4. Medlemskap
Medlemskap i Kyrkjebygdheia Løypelag er åpent for alle. Medlemskap kan tegnes av hytteeiere, grunneiere, andre enkeltpersoner, bedrifter eller lag og foreninger. Den årlige kontingenten bestemmes av styret. Fullt betalt løypebidrag gir automatisk ett års medlemskap i Kyrkjebygdheia Løypelag. Medlemmer melder fra til løypelaget om adresseendring og eierskifte.

§ 5. Medlemmenes ansvar
Ingen av medlemmene i foreningen bærer personlig ansvar for foreningens forpliktelser.

§ 6.Styret forplikter selskapet utad.
Styreleder og 1 styremedlem i fellesskap forplikter laget utad. Styret kan fastsette hvem som skal ha fullmakter til hva, og i hvilken utstrekning. Delegeringen skal fremgå av protokollen.

§ 7.Styret
Løypelaget skal ha et styre på 5 (fem) medlemmer som velges for 2 (to) år om gangen. To (2) vara medlemmer i nummerorden. Kun medlemmer er valgbare til styret. Lederen velges for ett år av gangen.

Styret skal:
1. Lede foreningen overensstemmende med vedtekter og beslutninger i årsmøter/medlemsmøter

2. Kreve inn årlige løypebidrag. Søker støtte hos vel-lagene ved behov.

3. Om nødvendig inngå avtaler med grunneiere om løypetraseer og motorferdsel.

4. Inngå avtale med entreprenør om preparering og vedlikehold/rydding av løypetraseer.

5. Sørge for at det blir utarbeidet ajourført medlemsoversikt hvert år.

6. Fastsette innkrevingsmåte for løypebidrag.

7. Sørge for ordnet regnskapsføring og revisjon.

8. Avgi årsmelding med revidert regnskap og utarbeide budsjettforslag og arbeidsplan for kommende regnskapsår.

9. Styret kan for øvrig fastsette hvem som skal ha fullmakter til hva, og i hvilken utstrekning.

10. Styret er beslutningsdyktig når minst 4 av styrets medlemmer eller varamedlemmer er tilstede. Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme.

11. Det skal føres protokoll over styrets forhandlinger.

§ 8. Årsmøtet
Årsmøtet holdes på samme dag og sted som Kyrkjebygdheia Vel Sammenslutning har sitt årsmøte.
Årsmøtet er foreningens høyeste organ. Årsmøtet skal holdes hvert år innen utgangen av oktober måned. Årsmøtet skal kunngjøres for medlemmene med minst 3 ukers varsel. Innkallingen skjer via løypelagets hjemmeside – www.kbhl.no. For å ha stemmerett på årsmøtet må vedkommende ha betalt full medlemsavgift for gjeldende år. All dokumentasjon vedlegges innkallingen.
Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet, skal være styret i hende senest 2 uker før årsmøtet.

§ 9. Årsmøtet skal behandle følgende:

Valg av 2 (to) personer til å underskrive protokollen.

1. Styrets årsberetning

2. Fastsette resultatregnskap

3. Anvendelse av årets overskudd, eller dekning av underskudd

4. Valg av nye styremedlemmer og varamedlemmer

5. Det nye styret konstituerer seg selv

6. Styret fungerer som valgkomite etter først å ha konferert med vel-lagene.

7. Valg av offentlig godkjent revisor.

8. Fastsette medlemskontingent for kommende år

9. Investeringsplaner til godkjenning

10. Årsbudsjett og arbeidsplaner for kommende år

11. Innkomne forslag

§ 10. På årsmøtet
På årsmøtet, og i alle saker, har alle medlemmer stemmerett. Medlemmene kan la seg representere ved skriftlig fullmakt, men et medlem kan maksimalt stemme med 1 (en) fullmakt i tillegg til sitt eget medlemskap. Totalt stemmetall regnes etter fremmøtte/representerte medlemskap og alminnelige flertall er bindende. Unntak herfra er § 12 og § 13, som krever 2/3 (to tredjedels) flertall.

§ 11. Ekstraordinært årsmøte
Skal holdes når styret, eller minst 20 % av medlemmene krever det. Innkalling skjer skriftlig eller elektronisk til alle medlemmene med minst 14 dagers varsel, og med angivelse av de sakene som skal behandles. All dokumentasjon skal vedlegges saken. Ekstraordinært årsmøte kan kun behandle saker som står på sakslisten.

§ 12. Oppløsning

Årsmøtet kan vedta oppløsning av foreningen med 2/3 (to tredjedels) flertall av representerte stemmer. Ved oppløsning skal foreningens formue, etter at alle forpliktelser, herunder omkostninger i forbindelse med oppløsningen er dekket, fordeles til sosiale formål bestemt av styret.

§ 13. Vedtektsendringer.

Vedtak om endring av vedtektene treffes av årsmøtet etter forslag gjennom styret, og fattes med 2/3 (to/tredjedels) flertall av de representerte stemmene.

§ 14. Tvister

Tvister om forståelsen og gjennomføringen av vedtektene skal med bindende virkning avgjøres av en voldgiftsnemnd på tre medlemmer som oppnevnes av Sorenskriveren i Vest-Telemark. Voldgiftsnemnda velger selv sin leder. For øvrig gjelder bestemmelsene om voldgift i voldgiftsloven av 14.05.2004 nr 25.

Nissedal, april 2015