Vedtekter

VEDTEKTER

FOR

Kyrkjebygdheia Løypelag (KL)

§ 1 Foreningens navn.

Foreningens navn er Kyrkjebygdheia Løypelag (KL). KL har organisasjons nummer 999 128 831

 

§ 2 Foreningsadresse

Foreningen drives i Nissedal kommune, med adresse 3854 Nissedal.

 

§ 3 Formål

Kyrkjebygdheia Løypelag (KL) er en selvstendig organisasjon med eget styre.

KLs primære formål er opparbeidelse og drift av langrennsløyper og turstier i området Kyrkjebygdheia i Nissedal. Dette skal sikre at hyttebefolkning, lokalbefolkning og andre besøkende får et best mulig ski- og turløype tilbud i området.

Virksomheten baserer seg på frivillige bidrag fra hytteeiere, lokalbefolkning, grunneiere, næringsliv og andre. Laget har et ikke-økonomisk formål.

Laget skal ikke drive næringsvirksomhet, og heller ikke utbetale utbytte til medlemmene.

 

§ 4 Medlemskap

Medlemskap i KL er åpent for alle. Medlemskap kan tegnes av hytteeiere, grunneiere og andre enkeltpersoner. Det årlige løypebidraget foreslås av styret for godkjennelse på årsmøtet. Fullt betalt løypebidrag gir automatisk ett års medlemskap i KL fra 01.01 til 31.12. Medlemmer informerer KL om epost adresse, hjemmeadresse, hytteadresse og eierskifte.

 

§ 5 Medlemmenes ansvar

Ingen av medlemmene i foreningen bærer personlig ansvar for foreningens forpliktelser.

§ 6 Styret forplikter selskapet utad.

Styreleder og 1 styremedlem i fellesskap forplikter laget utad. Styret kan fastsette hvem som skal ha fullmakter til hva, og i hvilken utstrekning. Delegeringen skal fremgå av protokollen.

 

§ 7 Styret

Løypelaget skal ha et styre på 6 (seks) medlemmer som velges for 2 (to) år om gangen samt et fast medlem fra den entreprenøren som er ansvarlig for løypekjøringen. I tillegg ett (1) vara medlem. Kun medlemmer er valgbare til styret. Lederen velges for ett år av gangen.

Styret skal:

 1. Lede foreningen overensstemmende med vedtekter og beslutninger i årsmøter/medlemsmøter
 2. Kreve inn årlige løypebidrag. Søker støtte hos vel-lagene ved behov.
 3. Om nødvendig inngå avtaler med grunneiere om løypetraséer og motorferdsel.
 4. Inngå avtale med entreprenør om preparering og vedlikehold/rydding av løypetraséer.
 5. Sørge for at det blir utarbeidet ajourført medlemsoversikt hvert år.
 6. Fastsette innkrevingsmåte for løypebidrag.
 7. Sørge for ordnet regnskapsføring og revisjon.
 8. Avgi årsmelding med revidert regnskap og utarbeide arbeidsplan for kommende regnskapsår.
 9. Det nye styret konstituerer seg selv
 10. Styret kan ellers fastsette hvem som skal ha fullmakter til hva, og i hvilken utstrekning.
 11. Styret er beslutningsdyktig når minst 4 av styrets medlemmer eller varamedlemmer er til stede. Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme.
 12. Det skal føres protokoll over styrets forhandlinger
 13. Synliggjøre tilbudet for nærmiljøet på sosiale medier og hjemmeside kbhl.no.

 

§ 8 Årsmøtet

Årsmøtet holdes på samme dag og sted som Kyrkjebygdheia Vel Sammenslutning har sitt årsmøte.

Årsmøtet er foreningens høyeste organ. Årsmøtet skal holdes hvert år innen utgangen av oktober måned. Årsmøtet skal kunngjøres for medlemmene med minst 3 ukers varsel. Innkallingen skjer via løypelagets hjemmeside – www.kbhl.no. For å ha stemmerett på årsmøtet må vedkommende ha betalt fullt løypebidrag for gjeldende år. All dokumentasjon vedlegges innkallingen.

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet, skal være styret i hende senest 2 uker før årsmøtet.

§ 9 Årsmøtet skal behandle følgende:

 1. Valg av 2 (to) personer til å underskrive protokollen
 2. Agendaen for årsmøte
 3. Godkjenne Styrets årsberetning
 4. Godkjenne årsregnskapet
 5. Disponering av årets overskudd, eller dekning av underskudd
 6. Valg av nye styremedlemmer og varamedlemmer
 7. Styret fungerer som valgkomite etter først å ha konferert med vel-lagene og KVS
 8. Valg av offentlig godkjent revisor
 9. Godkjenne løypebidraget for kommende år
 10. Arbeidsplanene for kommende regnskapsår
 11. Endringer av vedtekter
 12. Innkomne forslag

 

 § 10 På årsmøtet

På årsmøtet, og i alle saker, har alle medlemmer stemmerett. Medlemmene kan la seg representere ved skriftlig fullmakt, men et medlem kan maksimalt stemme med 1 (en) fullmakt i tillegg til sitt eget medlemskap. Totalt stemmetall regnes etter fremmøtte/representerte medlemskap og alminnelige flertall er bindende. Unntak herfra er § 12 og § 13, som krever 2/3 (to tredjedels) flertall.

§ 11 Ekstraordinært årsmøte

Skal holdes når styret, eller minst 20 % av medlemmene krever det. Innkalling skjer skriftlig eller elektronisk til alle medlemmene med minst 14 dagers varsel, og med angivelse av de sakene som skal behandles. All dokumentasjon skal vedlegges saken. Ekstraordinært årsmøte kan kun behandle saker som står på sakslisten.

§ 12. Oppløsning

Årsmøtet kan vedta oppløsning av foreningen med 2/3 (to tredjedels) flertall av representerte stemmer. Ved oppløsning skal foreningens formue, etter at alle forpliktelser, herunder omkostninger i forbindelse med oppløsningen er dekket, fordeles til sosiale formål bestemt av styret.

§ 13 Vedtektsendringer

Vedtak om endring av vedtektene treffes av årsmøtet etter forslag gjennom styret, og fattes med 2/3 (to/tredjedels) flertall av de representerte stemmene.

§ 14 Tvister

Tvister om forståelsen og gjennomføringen av vedtektene skal først forsøkes løst med Kyrkjebygdheia Velsammenslutning (KVS) som megler.

Tvister som ikke kan løses her skal med bindende virkning avgjøres av en voldgiftsnemnd på tre medlemmer som oppnevnes av Sorenskriveren i Vest-Telemark. Voldgiftsnemnda velger selv sin leder. Ellers gjelder bestemmelsene om voldgift i voldgiftsloven av 14.05.2004 nr 25. Avgjørelsen i voldgiftsnemd vil også være førende for fordeling av saksomkostninger mellom partene

Nissedal, August 2020